دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

یاداشتکها.یاداشتک شماره یکم.نامه به اخوی

یاداشتکها
یاداشتک شماره یکم
نامه به اخوی

به دلیل اینکه قراراست اخوی نامه ای نوشته و توضیحاتی بدهند عجالتا وبه احترام ایشان نامه از وب حذف میشود.اسماعیل وفا
چهارده سپتامبر دوهزار و هفت ا

هیچ نظری موجود نیست: